Provozní řád autocempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro chatky, karavany a stany v areálu autocempu, zároveň se vztahuje na celý areál autocampu a přidružené budovy a místa pro rekreaci a odpočinek.

UBYTOVÁNÍ

Návštěvník autocampu je povinen ihned po příjezdu oznámit svůj příchod v recepci nebo kontaktovat správce autocampu na telefonním čísle 777 246 516. Po vyřízení potřebných formalit je přidělena chatka, místo pro karavan nebo stan.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA – BEZINFEKČNOST

Užívání autocampu je dovoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postižení infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa. Pravidla se vztahují zároveň na současnou situaci a nařízení vlády ohledně COVID-19. Dodržování vládních nařízení platí i pro celý areál autocampu. V prostorách autocampu a hygienických zařízeních je nutno udržovat pořádek a čistotu, respektovat ochranná pásma vodních zdrojů. Nádobí je zakázáno mýt v umývárnách, ve sprše a na toaletách. Veškeré odpady je návštěvník povinen ukládat do nádob na určených místech. Návštěvník je povinen produkovaný odpad třídit. Kromě místa u recepce, odpad není
dovoleno v celém areálu autocampu nikam ukládat.

CHATKY

Po ubytování v chatce si prosím přečtěte naše PRAVIDLA A DOPORUČENÍ pro spokojeného a ukázněného hosta.
Provozní řád naleznete na viditelném místě u Recepce a v každé chatce.

PARKOVÁNÍ VOZIDEL

Bývá pravidlem parkovat vůz vedle stanu z levé strany při pohledu na vstup stanu. Parkování vozidel na jiném místě je zakázáno. Motorové vozidlo bude zaparkováno tak, aby nebránilo příjezdu dalším vozidlům. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu autocampu přísně zakázána. Dodržování těchto pravidel je pro každé návštěvníka důležitou součástí poklidného odpočinku dalších návštěvníků v celém areálu.

MÍSTO PRO STAN, KARAVAN apod.

Karavan, obytný přívěs a stan a další povolené je povinností návštěvníka postavit na místě určeném správcem nebo recepčním. Návštěvník autocampu nesmí bez písemného souhlasu provozovatele autocampu provádět žádné terénní úpravy, budovat opěrné stavby, schody, přístřešky či jiné pomocné stavby a ani umisťovat předměty a zařízení nesloužící k ubytování. Různé altány, pavilóny, party stany, přístřešky apod. patří do skupiny placených služeb
jako stany pro čtyři a více osob a musí být stejně jako stany či karavany viditelně označeny číslem.

OHNĚ/TÁBORÁKY/KOUŘENÍ

Zakládání a pálení ohňů je možné pouze na místech určených a řádně označených provozovatelem autocampu. Jedno velké ohniště v prostřední části autocampu, která jsou dostatečně daleko od obytných ploch a od lesa. Při zakládání a pálení ohně v místě určené provozovatelem je nutno dbát opatrnosti a dodržovat obecně platné zásady pro zacházení s otevřených ohněm a požární řád. Zakládání ohně je zakázáno osobám mladším 18 let. Kouření a používání otevřeného ohně v chatách a ostatních vnitřních prostorách autocampu je přísně zakázáno.

GRILOVÁNÍ

Grilovat lze jen a výhradně v minigrilech, které jsou výrobcem pro tento účel zkonstruovány. Po domácku vyrobené grily nesmí být v autocampu používány. Autocampingový gril je možno si zapůjčit za úplatu u správce autocampu. Při grilování platí, že je nutno dbát opatrnosti a dodržovat požární řád. Použití grilu nesmí být bez dozoru osoby mladší 18 let.

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

Pokud návštěvník má s sebou domácí zvíře, a to pouze po předchozí telefonické domluvě se správcem autocampu. Správce autocampu není povinen dát povolení k ubytování zvířete bez předchozí domluvy. Za pobyt zvířete zaplatí poplatek ve výši dané ceníkem. Na vyžádání správce autocampu je návštěvník povinen předložit očkovací průkaz zvířete (kočka, pes) s vyznačením platného očkování. Zvířata se mohou po autocampu pohybovat pouze na vodítku, psi opatřeni náhubkem. Majitel zvířete je povinen zvíře venčit mimo hranice autocampu, při znečištění prostoru autocampu je povinen výkaly zvířete ihned odstranit. Tato ustanovení se vztahují na všechna zvířata v autocampu se nacházející, i když se jedná o zvířata návštěvníků v autocampu neubytovaných. Bez výjimky platí přísný zákaz koupání zvířat ve všech prostorách vymezených pro koupání osob. V případě porušení pravidel nebude vrácena kauce za ubytování.

KRÁDEŽ / ÚRAZ

Provozovatel autocampu nezodpovídá za ztrátu nebo poškození žádného majetku, který byl do autocampu vnesen návštěvníky, pokud je nezavinil provozovatel autocampu. Nezodpovídá ani za újmu na zdraví nebo úraz návštěvníků autocampu, pokud byla způsobena návštěvníky autocampu vzájemně. V žádném případě nezodpovídá ve shora uvedených případech za škody způsobené živelními událostmi.

MOTOROVÁ VOZIDLA V AREÁLU AUTOAUTOCAMPU

Jízda motorovými vozidly je dovolena jen pro příjezd a odjezd, a to po vyhrazených cestách k místu ubytování. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu autocampu je 20 km/hod. Noční jízdy vozidel po autocampu jsou zakázány! Při couvání je řidič povinen požádat druhou osobu, aby zajistila bezpečné zaparkování vozidla. Dbejte prosím zvýšené pozornosti.

ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA

Při připojování karavanů nebo stanů na elektrickou přípojku je jejich majitel zodpovědný za zabezpečení připojovacího kabelu od zásuvky (el. přípojky) ke spotřebiči. Nesmí tímto připojovacím kabelem ohrožovat ostatní rekreanty. Připojení na elektrickou síť lze výhradně se souhlasem a pod dozorem provozovatele autocampu. Návštěvník autocampu je zodpovědný za dodržování následujících bezpečnostních opatření – karavan, stan nebo ostatní rekreační zařízení nesmí být napájeno z elektrické přípojky (zásuvky), vzdálené více než 20 metrů od místa připojení – § 132, § 3 ZP s přihlédnutím k čl. 3.2.1. ČSN 3 2007-7-708. Pokud jsou přívody pro stany, karavany a ostatní rekreační zařízení položeny volně na zemi, musí být zajištěny proti nebezpečí mechanického poškození dle § 196 odst.1 vyhl. 48/82 Sb. § 3509, 3510 ČSN 340350.

VLASTNÍ ELEKTRICKÉ a A PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE

Používání vlastních elektro spotřebičů (varné konvice, ponorné vařiče, vyhřívadla, pivní pípy a chlazení, apod.) v chatách včetně připojování těchto spotřebičů na zásuvky z chat je přísně zakázáno. Není možné různými prodlužovačkami propojovat několik odběrných míst z jedné zásuvky v rozvodovém sloupku. Je zakázáno připojovat jakýkoliv elektrický spotřebič oknem či dveřmi z chatek. Používání vlastních velkých elektrospotřebičů – pračky a sušičky v umyvárnách,
toaletách a na volné ploše u elektro sloupků je ZAKÁZÁNO. Používání propanbutanových bomb – vařičů v chatách B je povoleno pouze v místě tomu určené. V chatkách A, kde jsou zabudované elektrovařiče je přísně zakázáno používání propanbutanových bomb.

NOČNÍ KLID

Doba nočního klidu je od 22:00 do 6:00 hodin. V autocampu je v době nočního klidu přísně zakázáno používat sportovní náčiní včetně jízdních kol.

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKA AUTOCAMPU

Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování, zaplacení pronájmu prostor pro karavan, stan apod. host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem. Provozní řád je závazný pro všechny, kteří pobývají v autocampu. Každá osoba, která poruší Provozní řád autocampu, bude z areálu autocampu vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 500 Kč nebo dle skutečné výše způsobené škody. Kauce návštěvníků autocampu je 1000 Kč za chatku A, 500 Kč za chatku B a 200 Kč za ostatní (karavan, obytný vůz, stan, auto a jiné). V areálu autocampu je přísně zakázáno užívat v nadměrné míře alkoholické nápoje a jakékoliv psychotropní látky.

Provozovatel ATC Čochtan s.r.o.